Doo nú mi!

Wikipedia ɖò Fɔngbemɛ ɔ, bibɛ wɛ mi ɖè. Mi na wlan nǔ, bo na xà ɖó gbè miɖésunɔ lɛ tɔn ɔ nyí nǔ ɖò tají. Tovi hwɛ ɖɔwun lɛ wɛ nɔ wlán nǔ élɔ lɛ bo ná dó sɔ́ nunywɛ d'asi nú mɛ bǐ. A tunwun fɔngbe wlan alǒ a nɔ dó wɛ hun, hwi lɔ mɔ̌, a hɛn ɔ́, a nǎ d'alɔ b'ɛ na yì nukɔ̀n.

Núwlǎnwlǎn 521 wɛ e ko wlan dó Wikipedia fɔngbemɛ tɔn ji. Wà gɔ́ towé ná!


Ɖíɖé éhɔnmɛ tɔn

Núwlǎnwlǎn ɖagbè


Asyá Benɛɛto tɔn wɛ nyí asyá é è axɔsú tunwun bó do kɛ́n ɖo Benɛɛto mɛ é. Hwɛkan atɔ̀n wɛ ɖò asyá Benɛɛto tɔn mɛ: Amamú, koklójónɔ kpo vɔvɔ kpo. Xá nú é kpó ɔ....

Nuɖuɖu Benɛɛ tɔn lɛ
Nɛnuwi - Amiwɔ̌ - Telibɔ - Ma tɛnjan - Ablo

Tovi nukun ɖ'éji Benɛɛto tɔn lɛ
Angélique Kidjo - Florent Couao-Zotti - Djimon Hounsou - Marie-Cécile Zinsou

Yiɖé yiɖé ɖo Benɛɛto mɛ
Zémiján

Toxo Benɛɛto tɔn lɛ
Kutɔnu - Xɔgbonu - Paraku - Ségbana

Ahan ɖo Benɛɛto mɛ
Cakpalo - Soɖabi - Cukutu

Tokpɔn Benɛɛ tɔn lɛ
Xulɛnu - Sokan - Aliboli - Wemɛ

Ví nyikɔ ɖo Benɛɛto mɛ
Alixonu - Alixosi

Tuto nɔnvi Wikipedia tɔn lɛ

Wikisource Wiktionnaire Wikiquote Wikinews Wikidata Wikibooks
Wikispecies Wikiversité Wikivoyage MediaWiki Commons Meta-Wiki
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.